Ansökningsförfarande

Med undantag av stiftelseåret ordnas i fortsättningen under varje kalenderår minst ett och högst två ansökningstillfällen. Information om tidpunkterna för ansökningarna ges på denna sida samt genom annonser i lokaltidningarna, via Närpes Sparbank Abs sidor på sociala medier samt på Närpes Sparbank Abs kontor. Övrig information gällande ansökningsförfarandet samt ansökningsblanketten finns på denna sida.

Beslut om understöd fattas inom tre månader efter avslutad ansökningstid.

Sökanden ska själv se till att ansökningsdokumenten är framme inom den utsatta ansökningstiden. Försenade ansökningar beaktas inte. Ansökningsdokumenten och bilagorna returneras inte. Stiftelsen kan be sökanden om sådana tilläggsutredningar den anser nödvändiga.

 

 


Ansökningsblankett (ifyllbar PDF)


Beslutsförfarande

Stiftelsens förvaltningsråd fattar årligen beslut om storleken på de stöd som stiftelsen ska bevilja. Beslut om beviljande av understöd fattas av stiftelsens styrelse. Stiftelsens ombudsman presenterar ansökningarna för styrelsen. Styrelsens beslut meddelas sökandena direkt.

Beviljande av understöd förpliktar inte stiftelsen att i ett senare skede understöda projektet. Stiftelsen kan även bevilja en mindre summa i understöd än den summa som söks.

Utbetalning av beviljat understöd

Stiftelsen kan besluta att hela understödet betalas ut till mottagaren på en gång eller att understödet utbetalas i omgångar.

Förutom att mottagare av understöd informeras personligen kan stiftelsen på denna sida informera om mottagare av understöd och stödsummorna. Information om mottagare av understöd och stödsummorna kan även publiceras på Närpes Sparbank Ab:s sidor på sociala medier samt i lokal- och dagstidningarna. Undantag görs för sådana mottagare av stöd där publiceringen av deras namn skulle yppa känsliga uppgifter såsom till exempel uppgifter om personens sociala ställning eller hälsotillstånd, eller försätta mottagaren av stödet i fara.

Stiftelsen kan även välja att ordna utdelningstillfällen dit lokala massmedier bjuds in.

När en sökande erhållit understöd från stiftelsen har understödstagaren möjlighet att på överenskommet sätt synliggöra sitt samarbete med stiftelsen.

Mottagaren är även skyldig att tillställa stiftelsen det informationsmaterial som behövs för presentation av det genomförda projektet på webbplatsen. En redogörelse över den verksamhet som erhållit understöd bör inlämnas.

Grunder för återkrav av utbetalt understöd

Om projektet som beviljats understöd av någon anledning inte realiseras eller om det avbryts ska stiftelsen omedelbart meddelas om detta. Utbetalt understöd kan i sådana fall komma att återkrävas.